fbpx

T.C.
İ-AKADEMİ SİAS BİLİŞİM PROJE DANIŞMANLIK ÖZEL EĞİTİM TERCÜMANLIK ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Kişisel Verilerin Korunması
Aydınlatma Metni
İ-Akademi (“Kurum”) olarak başta özel hayatın gizliliği ilkesine riayet etmek suretiyle kişisel verilerinizin güvenliği kapsamına giren başlıklara azami hassasiyet göstermekteyiz. Buradan hareketle, Kurum olarak, Kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun bir şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine gereken önemi vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekillerde ve mevzuat tarafından düzenlen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kurumumuz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak (öğrenci, idari personel, işbirliği içinde bulunulan; kişi, kurum, kuruluş vb.) değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, kurumumuzun akademik ve idari birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Kurumumuz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Kurumumuzun ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kurumumuza ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Kurumumuzun stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve Kurumumuzun insan kaynakları ve mali politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No., Telefon, E-posta, Adres vb. kişisel bilgiler); Kurumumuz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Kurumumuzun ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumlarla ilgili; iletişime yönelik idari operasyonlar, Kuruma ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamaya yönelik çalışmalar, hukuki uyum süreci, mali işler vb. kapsamında; Kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Kurumumuzun insan kaynakları ve mali politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla; kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel ve tüzel kişiler ile tedarikçilerimize, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir
KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz. Kişisel başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir.
Bu çerçevede Kurumumuza KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklardan talep ettikleriniz için;
Web sitemizdeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘İ-Akademi adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@iakademi.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.